Witraining.tht.in
รับสอนทำบัญชี และคอมพิวเตอร์
092-792-7077, 087-347-3161
 

*
 Side Menu

 Side Page
 สถิติวันนี้ 27 คน
 สถิติเมื่อวาน 21 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
480 คน
3962 คน
71369 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06

 Side Page

My marquee text
รับสอนบัญชีระยะสั้น โปรแกรมบัญชี Express และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
Simple simple simple | Simple simple simple

คอลัมน์ถามตอบบัญชีฟรีทุกเรื่อง

บริการตอบงานที่เกี่ยวกับบัญชีทุกเรื่องค่ะ

ส่งคำถามมาได้ที่ wi_training@hotmail.com

ขออนุญาตินำคำถามลงตอบในคอลัมภ์นี้นะคะ เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่นค่ะ

 

คุณมนัสพงค์ บางบัวทองนนทบุรี

 

 

รบกวนสอบถามนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ ผมไปจ่ายค่าเช่าบ้านแต่ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินจะต้องทำอย่างไรดี

ปกติ การที่เราจ่ายเงิน ใครสักคน เราควรจะได้รับ ใบเสร็จรับเงิน ไม่ว่าจะขนาดไหน หรือแบบไหนก็ตาม
หรือจะซื้อแบบฟอร์มสำเร็จซื้อตามห้างสรรพสินค้า จะเป็นบิลเงินสด หรือ ทำเองจากคอมพิวเตอร์ก็ตาม

แต่ถ้าผู้ให้บริการ ไม่มีเอกสารดังกล่าว วิธีแก้ไขที่กรมสรรพากรยอมรับได้ คือ

ให้เราจัดทำ ใบรับ มาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฏากร แทนใบเสร็จรับเงิน
พร้อมทั้งขอสำเนาบัตรประชาชนผู้ให้บริการ สำเนาถูกต้อง แนบเป็นหลักฐานการรับชำระดังกล่าว ได้เลยครับ
ซึ่งอ่านเพิ่มเติมได้ตามข้อกฏหมาย เกี่ยวกับ ใบรับ ด้านล่างนี้ค่ะxml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />


มาตรา 103
.....
"
ใบรับ" หมายความว่า
(
ก) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับ ได้รับฝาก หรือได้รับชำระเงินหรือตั๋วเงิน หรือ
(
ข) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงว่าหนี้หรือสิทธิเรียกร้องได้ชำระหรือปลดให้แล้ว
บันทึก หรือหนังสือที่กล่าวนั้นจะมีลายมือชื่อของบุคคลใด ๆ หรือไม่ ไม่สำคัญ

 

มาตรา 105 ทวิ ในการออกใบรับ ให้ผู้มีหน้าที่ออกใบรับตามมาตรา 105 (1) หรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับตามมาตรา 105 (2) เฉพาะผู้ซึ่งกระทำเป็นปกติธุระ

ทำต้นขั้วหรือสำเนาใบรับ และเก็บต้นขั้วหรือสำเนาใบรับดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ออกใบรับ
( พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521 ใช้บังคับ 31 ธ.ค.2521 เป็นต้นไป )
ถ้าปรากฏว่าการรับเงินหรือรับชำระราคาที่ต้องทำต้นขั้วหรือสำเนาใบรับตามวรรคหนึ่ง ไม่มีต้นขั้วหรือสำเนาใบรับ ให้สันนิษฐานว่าไม่ได้ออกใบรับ
ใบรับและต้นขั้ว หรือสำเนาใบรับตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีตัวเลขไทยหรืออารบิค และอักษรไทยให้ปรากฏข้อความต่อไปนี้
(1) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ
( พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ใช้บังคับ 1 ม.ค. 2535 เป็นต้นไป )
(2) ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ
(3) เลขลำดับของเล่มและของใบรับ
(4) วันเดือนปีที่ออกใบรับ
(5) จำนวนเงินที่รับ
(6) ชนิด ชื่อ จำนวนและราคาสินค้า ในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อสินค้า เฉพาะชนิดที่มีราคาตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไป
ในกรณีผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้ขายส่ง ขายสินค้าให้แก่ผู้ซึ่งทำการค้าสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าที่ขายนั้น ให้แสดงชื่อหรือยี่ห้อและที่อยู่ของผู้ซื้อไว้ในใบรับที่ต้องออกตามวรรคหนึ่งด้วยทุกคราวที่ได้รับชำระเงินหรือรับชำระราคา

ดาวน์โหลดตัวอย่าง แบบฟอร์ม ใบรับเงิน http://www.slk.co.th/downloads/Receipt.xls

 


Latest News
  • รับสอนทำบัญชีระยะสั้น
  • รับสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • เรียนง่าย เข้าใจเร็ว
  • ใช้ได้จริง
  • 092-792-7077
Archive
  • รับออกแบบเว็ปไซด์
  • รับสอนทำเว็ปไซด์
  • จำหน่ายโปรแกรมบัญชี
  • Express
  • รับทำบัญชี
Time
Date
Copyright (c) 2006 by Your Name