Witraining.tht.in
รับสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์ ระยะสั้น 
สถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์วิมลภัทร ชลบุรี
มือถือ 085-509-7491,  092-792-7077
*
My marquee text

 

 

 


 E-Mail wiacctraining@gmail

  บริหารงานโดย อ.วิมลภัทร นัทธ์ฤดีกุล

   หจก.วิมลภัทรแอคเค้าท์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ เทรนนิ่งคอร์ส

                                                                            

TAX ID: 0113559004852รับสอนทำบัญชีระยะสั้น

                สถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์วิมลภัทร (ชลบุรี)ราการl

รับสอนทำบัญชีระยะสั้นเรียน รู้การตรวจ สอบเอกสาร ภาษีอากร ที่ต้องยื่นต่อสรรพากร วิธีการลงบัญชี

 และหลักการบัญชี บัญชีร้านค้า /บัญชีโรงงาน/ บัญชีบริษัท    

 ปฎิบัติทางบัญชีทั้งหมด จนเสร็จสิ้นการออกงบการเงินจากเอกสารจริง โดยอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ 

ฝึกปิดงบการเงินของกิจการด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express 

ระบบบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรัม

 เนื้อหา หลักสูตร1. ส่วนของบัญชี - หลักการบันทึก บัญชี

- หลักการบันทึกบัญชี ซื้อมา ขายไป และกิจการให้บริการ ได้แก่ ซื้อและขายสินค้าที่มีส่วนลด 

เงินมัดจำใบ ลดหนี้ (รับคืนสินค้า...ส่งคืนสินค้า)
- หลักการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- หลักการบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของเงินพนักงาน, การจ่ายค่าโฆษณา ,

 จ่ายค่าจ้างทำของ,จ่ายค่าเช่า ฯลฯ
- หลักการบันทึกบัญชี จ่ายเงินสดย่อย ,เงินทดรองจ่าย, เงินประกันสังคม
- หลักการบันทึกบัญชี รับชำระหนี้ และ จ่ายชำระหนี้- หลักการบันทึกบัญชีทั่ว ๆ ไป ของกิจการ

2. ส่วนของบัญชี –ปฏิบัติ (ฝึกปิดงบดุลบัญชี ด้วยมือ)

- บันทึกบัญชีในใบสำคัญทั่วไป ใบสำคัญรับเงิน , ใบสำคัญจ่ายเงิน
- ลงบัญชีในสมุดรายวันขึ้นต่ำ 5 เล่ม
- บัญชีแยกประเภท และงบทดลอง
- ปิดงบกำไร ขาดทุน และงบดุลบัญชี ของบริษัท

xml:namespace prefix = "o" />xml:namespace prefix = "o" />

3 ส่วนของบัญชี

- การคำนวณต้นทุนขาย และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

- การบันทึกการรับคืนและส่งคืน สินค้า ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด ค่าขนส่งสินค้า

- การตีราคาสินค้าคงเหลือ และสามารถคำนวณ สินค้าปลายงวดได้

       การคำนวณสินค้าคงเหลือ แบบต่อเนือง ( Perpetual Inventory  System)

       การคำนวนสินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวด  (Periodic Inventory System)

- การจัดบัญชีสต๊อกสินค้าตามที่กฎหมายกำหนด คือรายงานสินค้า และวัตถุดิบ 

       และบัญชีพิเศษ สินค้าและวัตถุดิบ

       การคำนวณต้นทุนขาย และสินค้าคงเหลือ  4 วิธี

1.  วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน  (First –in, First-out)

2 วิธีเข้าหลัง-ออกก่อน  (Last-in, First-out)     

3 วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  (Weighted  Average)

4 วิธีเฉพาะเจาะจง  (Specific)      สามา


4. ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม –ปฏิบัติ

- การออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
- การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และออกฉบับใหม่กรณี การออกใบกำกับภาษีผิด
- การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี
- การทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย การฝึกการกรอก ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

5. ส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย –ปฏิบัติ

-ประเภทของกิจการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และอัตราการหักภาษีและการออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย
- นำส่งภาษีให้กรมสรรพากร โดยการออก ภ.ง.ด.1,3 , 53

การคำนวณ ภาษีเงินได้ตาม ม.40(1) เงินเดือนของพนักงาน เพื่อยื่นเสียภาษีตามแบบ ภงด.90 ภ.ง.ด.91
- ฝึกปฏิบัติปิดงบการเงินด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 
 Express

 โปรแกรมที่เป็นสุดยอดระบบบัญชีไทยใน Window ที่กรมสรรพากรยอมรับ

 

 

**********************************

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในการเรียนทำบัญชีระยะสั้น  วิมลภัทร สาขา ชลบุรี

1.รู้และเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถนำไปใช้ได้จริง

2.รู้และเข้าใจในการบันทึกบัญชี ซื้อ ขาย รับ จ่าย ในสมุดรายวันทั่วไป

   และผ่านไปยังบัญชีแยกประเภท

3.รู้ และเข้าใจในการจัดทำบัญชีภาษีอากร และการกรอกแบบต่าง ๆและการยื่นแบบตรงตาม  สรรพากรกำหนด ตลอดจนถึงการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต e-fileing

4.รู้และเข้าใจในการปิดงบการเงินอย่างถูกต้องตามหลักมาตราฐานการบัญชี

5.รู้และเข้าใจในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express และสอนการใช้งานจริง

6.ได้ฝึกปฎิบัติทำจริงทุกขึ้นตอนและการเรียนรู้การวางแผน ระบบบัญชีและภาษีอากร

   ในคอร์สการเรียนการสอน ของสำนักงาน

-เน้นการเรียนการสอน โดยให้ปฎิบัติงานจริงและการใช้เอกสารจริงในการบันทึกบัญชี


-เรียนจบแล้ว เรารับประกันสามารถทำงานได้จริง และให้คำปรึกษาฟรีตลอดการทำงาน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- บุคคลที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนตำแหน่ง
- บุคคลที่กำลังหางานด้านบัญชี และไม่มีประสบการณ์ หรือทำงานด้านบัญชีอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติม 
- บุคคลที่ไม่จบบัญชี ที่ต้องการเรียนรู้งานด้านบัญชี และผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นทำงานด้านบัญชี
- ผู้ที่เริ่มประกอบการ ในระยะ 1-3 ปีที่ต้องการทำบัญชีเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
- ทายาทเจ้าของกิจการ เพื่อนำไปใช้งานในการทำบัญชีของตนเอง
- นักศึกษาที่จบใหม่ สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่น ที่ต้องการความรู้ไปปฎิบัติจริงในการทำงานด้านบัญชี
          ****************

Main Menu
Side Menu
 สถิติวันนี้ 16 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
238 คน
2935 คน
64890 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06

Copyright (c) 2006 by Your Name
Design by Metamorphosis Design