Witraining.tht.in
รับสอนทำบัญชี และคอมพิวเตอร์
092-792-7077, 087-347-3161
 

*
 Side Menu

 Side Page
 สถิติวันนี้ 12 คน
 สถิติเมื่อวาน 21 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
465 คน
3947 คน
71354 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06

 Side Page

My marquee text
รับสอนบัญชีระยะสั้น โปรแกรมบัญชี Express และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
Simple simple simple | Simple simple simple


                               เนื้อหาหลักสูตร การใช้โปรแกรม Express


 รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรวิชาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express เนื้อหาละเอียด กระชับ และเข้าใจลึกซึ้ง

1. การเข้าโปรแกรม Express เพื่อเริ่มการวางระบบโปรแกรม ( Set Up )
1. 1.1. กำหนดบริษัทใหม่
2. 1.2. การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่
3. 1.3. การกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ
4. 1.4. การกำหนดตารางข้อมูล
5. 1.5. กำหนดรอบบัญชี
6. 1.6. ผังบัญชี
7. 1.7. การเชื่อมต่อบัญชี
8. 1.8. กำหนดเลขที่เอกสาร
9. 1.9. กำหนดรายละเอียดพนักงานขาย

1. กำหนดรายละเอียดลูกค้า
1. 1.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบขายและลูกหนี้/เรื่องทั่วไป
2. 1.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบขายและลูกหนี้/วิธีรับชำระหนี้
3. 1.3 กำหนดรายละเอียดลูกค้า
2. กำหนดรายละเอียดผู้จำหน่าย
1. 2.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบซื้อ และเจ้าหนี้ / เรื่องทั่วไป
2. 2.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบซื้อและเจ้าหนี้ /วิธีการจ่ายชำระหนี้
3. 2.3 กำหนดรายละเอียดผู้จำหน่าย
3. กำหนดรายละเอียดสินค้า
1. 3.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบสินค้า / เรื่องทั่วไป
2. 3.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบสินค้า /กลุ่มบัญชีสินค้า
3. 3.3 กำหนดรายละเอียดสินค้า
4. 3.4 รายละเอียดสินค้าบริการ
5. 3.5 รายละเอียดสินค้าชุด
4. กำหนดรายละเอียดธนาคารเงินฝาก
5. การบันทึกยอดยกมา
1. 5.1 บันทึกยอดลูกหนี้คงค้าง
2. 5.2 บันทึกยอดเจ้าหนี้คงค้าง
3. 5.3 บันทึกยอดสินค้า/วัตถุดิบคงเหลือ
4. 5.4 บันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา
5. 5.5 บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา
6. 5.6 บันทึกยอดบัญชียกมา
7. ดูรายงาน ภงด. 53 (เมนูรายงาน 6.2.1 พิมพ์ ภงด. ประจำงวด)
8. ขายเงินเชื่อ (เมนูขาย / 4. ขายเงินเชื่อ)
9. ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 4. ลดหนี้/รับคืนสินค้า)
10. รับชำระหนี้ (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 5. รับชำระหนี้)
11. ขายเงินเชื่อ กรณีรับค่าบริการ (เมนูขาย / 4. ขายเงินเชื่อ)
12. รับชำระหนี้ กรณีรับค่าบริการ (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 5. รับชำระหนี้)
13. ทะเบียนเช็ครับ (เมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 3. ทะเบียนเช็ครับ)
14. ทะเบียนเช็คจ่าย (เมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 5. ทะเบียนเช็คจ่าย)

1. การลงประจำวันสมุดรายวัน (เมนูบัญชี 1.ลงประจำวัน / 1.รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชี /
( สมุดรายวันจ่าย)
2. การผ่านรายการไปยังแยกประเภท สำหรับ เวอร์ชั่น 1.0
3. การดูงบการเงิน (เมนูรายงานบัญชี / 9. งบการเงิน)
4. การบันทึกเมนูสินค้า 1. รายการประจำวันสินค้า
5. การบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน (เมนูบัญชี / B.สินทรัพย์ถาวร)
6. การจัดเรียงข้อมูล และการคำนวณยอดต่างๆ
7. การสำรองข้อมูล (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 1.สำรองข้อมูล)
8. การทดสอบแผ่นข้อมูลสำรอง (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 2.ทดสอบแผ่นข้อมูลสำรอง)
9. การนำข้อมูลสำรองมาใช้ (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 3.นำข้อมูลสำรองมาใช้)
10. การตรวจสอบรายละเอียดของแผ่น (เมนูอื่นๆ / 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 5.ตรวจสอบรายละเอียดของแผ่น)
11. การปิดประมวลผลสิ้นปี (เมนูอื่นๆ / 4. การปิดประมวลผลสิ้นปี)
10. รับชำระหนี้ (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 5. รับชำระหนี้)
11. ขายเงินเชื่อ กรณีรับค่าบริการ (เมนูขาย / 4. ขายเงินเชื่อ)
12. รับชำระหนี้ กรณีรับค่าบริการ (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 5. รับชำระหนี้)
13. ทะเบียนเช็ครับ (เมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 3. ทะเบียนเช็ครับ)
14. ทะเบียนเช็คจ่าย (เมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 5. ทะเบียนเช็คจ่าย)

1. การลงประจำวันสมุดรายวัน (เมนูบัญชี 1.ลงประจำวัน / 1.รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชี / สมุดรายวันจ่าย)
2. การผ่านรายการไปยังแยกประเภท สำหรับ เวอร์ชั่น 1.0
3. การดูงบการเงิน (เมนูรายงานบัญชี / 9. งบการเงิน)
4. การบันทึกเมนูสินค้า 1. รายการประจำวันสินค้า
5. การบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน (เมนูบัญชี / B.สินทรัพย์ถาวร)
6. การจัดเรียงข้อมูล และการคำนวณยอดต่างๆ
7. การสำรองข้อมูล (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 1.สำรองข้อมูล)
8. การทดสอบแผ่นข้อมูลสำรอง (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 2.ทดสอบแผ่นข้อมูลสำรอง)
9. การนำข้อมูลสำรองมาใช้ (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 3.นำข้อมูลสำรองมาใช้)
10. การตรวจสอบรายละเอียดของแผ่น (เมนูอื่นๆ / 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 5.ตรวจสอบรายละเอียดของแผ่น)
11. การปิดประมวลผลสิ้นปี (เมนูอื่นๆ / 4. การปิดประมวลผลสิ้นปี                                                                                           
                                                                                       
                                                                                


Latest News
  • รับสอนทำบัญชีระยะสั้น
  • รับสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • เรียนง่าย เข้าใจเร็ว
  • ใช้ได้จริง
  • 092-792-7077
Archive
  • รับออกแบบเว็ปไซด์
  • รับสอนทำเว็ปไซด์
  • จำหน่ายโปรแกรมบัญชี
  • Express
  • รับทำบัญชี
Time
Date
Copyright (c) 2006 by Your Name