Witraining.tht.in
รับสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์ ระยะสั้น 
สถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์วิมลภัทร ชลบุรี
มือถือ 085-509-7491,  092-792-7077
*
My marquee text


     

                                
รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรวิชา การทำบัญชีระยะสั้น 60 ชั่วโมง 15,000.- บาท
1.  บัญชีรายวัน บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร แยกแต่ละเลขที่บัญชีธนาคาร บัญชีรายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป
2.  ฝึกเรียนรู้การวิเคราะห์รายการค้า และการสร้างผังบัญชี
3. บัญชีแยกประเภท แยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน แยกประเภทลูกหนี้ แยกประเภทเจ้าหน้าหนี้
4.  บัญชีสินค้า
5. บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่น และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจำเป็นแก่การทำบัญชีของธุรกิจ
6.  รายละเอียดสมุดรายวัน แต่ละประเภท
7.  รายละเอียดการลงใบสำคัญรับ ,จ่าย
8.  การปรับปรุงรายการ
9.  รายการปิดบัญชี
10. การจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี
11. การนำส่งงบการเงิน
12. รายงานที่ต้องทำเพื่อส่งสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม
13.  รายงานภาษีซื้อ-ขาย - รายงาน สินค้าและวัตถุดิบ
 
- แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30)
- แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.53)
- แบบนำเงินส่งสำนักงานประกันสังคม 
 
14. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50,51)
15. การยื่นแบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,2,3,53,54 และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 
16. ฝึกปฏิบัติการลงรายการบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป   ExpressMain Menu
Side Menu
 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 6 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
232 คน
3431 คน
65386 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06

Copyright (c) 2006 by Your Name
Design by Metamorphosis Design