Witraining.tht.in

รับสอนทำบัญชีระยะสั้น และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 สาขาเชียงใหม่    มือถือ      064-978-3955 

สาขาสมุทรปราการ   มือถือ     092-792-7077

***

My marquee text

          รับสอนทำบัญชีระยะสั้น 064-978-9355

                           (วิมลภัทร สาขาเชียงใหม่)

                  สาขาสมุทรปราการ 092-792-7077

รับสอนทำบัญชีระยะสั้นเรียน รู้การตรวจ สอบเอกสาร ภาษีอากร ที่ต้องยื่นต่อสรรพากร วิธีการลงบัญชี และหลักการบัญชี บัญชีร้านค้า /บัญชีโรงงาน/ บัญชีบริษัท  ปฎิบัติทางบัญชีทั้งหมด จนเสร็จสิ้นการออกงบการเงินจากเอกสารจริง โดยอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ ฝึกปิดงบการเงินของกิจการด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express  ไม่ต้องจบบัญชีก็เรียนได้ค่ะ

จัดอบรมเชียงใหม่ เริ่ม 23 เมษายน 2561   เป็นต้นไป
ติดต่อดูรายละเอียดได้ในเว็ปไซด์นี้  มือถือ  064-978-3955

ดูรายละเอียด

                                                                                                                                            

รับสอนทำบัญชีระยะสั้น 40 ชั่วโมง 5 วัน

สถาบันสอนทำบัญชีระยะสั้นวิมลภัทร (สาขาเชียงใหม่)


IDLINE    :   buncheecm
 

เราคือสถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์ 

ที่จัดฝึกอบรมการเรียนการสอนวิชา บัญชี 

ลักษณะการเรียนการสอนของเราจะเป็น ทฤษฎี และ เน้นwork shop ภาคปฎิบัติ 

ทุกอย่างของ วิชาบัญชีมือฝึกปฎิบัติทุกตัว ตั้งแต่การลงรายวันของธุรกิจบริการ สมุดรายวันเฉพาะ

ธุรกิจซื้อมาขายไป แยกประเภท และ งบดุลบัญชี 

ตลอดถึงการฝึกปฎิบัติ โดยการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express 

โดยเริ่มตั้งแต่ การลงประวัติ เจ้าหนี้ ลูกหนี้่ เช็ครับ เช็คจ่าย ใบลดหนี้เพิ่มหนี้ สต๊อกสินค้า

และ การลงรายการค้า อย่างละเอียด ฝึกการผูกผังบัญชี การเชื่อมโยงเอกสาร การ Run ฺBill อัตโนมัติ

รวมถึงรายละเอียด ของการดูงบการเงิน ของการทำบัญชีทั้งหมดโดยเริ่มจากง่าย ไปหายาก

ท่านจะได้รับองค์ความรู้ สำหรับการทำงานด้านบัญชี อย่างเข้าใจถ่องแท้ 

สำหรับการฝึกปฎิบัติด้วยตัวเอง และการอธิบายรายละเอียด ของภาษีอากรต่าง ๆ

ใน ประเทศ ที่ Update เป็นปัจจุบัน ตลอดจนถึงการยื่นแบบ ผ่านอินเตอร์เน็ต e-fileing 

เพื่อเอาไปใช้ในองค์กรของท่านอย่างทำได้จริง  ด้วยความเข้าใจในแต่ละขั้นตอน


เชิญร่วมรับการฝึกอบรม จากทางสถาบันของเรา และสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

อ.วิมลภัทร  064-978-3955

IDLINE : buncheecm

 


สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ,นักศึกษา,และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในการทำบัญชี 
ฝึกทดลองทำบัญชี จากเอกสารจริงทุกขั้นตอน เรียนรู้การทำรายงานสต๊อก การคิดสินค้าคลัง
การปิดงบการเงิน ด้วยมือและการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ,นักศึกษา,และ
รับสอนทำบัญชีระยะสั้น

รับสอนทำบัญชีระยะสั้นเรียน รู้การตรวจ สอบเอกสาร ภาษีอากร ที่ต้องยื่นต่อสรรพากร 
วิธีการลงบัญชี และหลักการบัญชี บัญชีร้านค้า /บัญชีโรงงาน/ บัญชีบริษัท
 ปฏิบัติทางบัญชีทั้งหมด จนเสร็จสิ้นการออกงบการเงินจากเอกสารจริง 
โดยอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ ฝึกปิดงบการเงินของกิจการด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ระบบบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
เนื้อหา หลักสูตร
1. ส่วนของบัญชี - หลักการบันทึก บัญชี
- หลักการบันทึกบัญชี ซื้อมา ขายไป และกิจการให้บริการ ได้แก่ ซื้อและขายสินค้าที่มีส่วนลด เงินมัดจำใบ ลดหนี้ (รับคืนสินค้า...ส่งคืนสินค้า)
- หลักการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- หลักการบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของเงินพนักงาน, การจ่ายค่าโฆษณา , จ่ายค่าจ้างทำของ,จ่ายค่าเช่า ฯลฯ
- หลักการบันทึกบัญชี จ่ายเงินสดย่อย ,เงินทดรองจ่าย, เงินประกันสังคม
- หลักการบันทึกบัญชี รับชำระหนี้ และ จ่ายชำระหนี้- หลักการบันทึกบัญชีทั่ว ๆ ไป ของกิจการ
2. ส่วนของบัญชี –ปฏิบัติ (ฝึกปิดงบดุลบัญชี ด้วยมือ)
- บันทึกบัญชีในใบสำคัญทั่วไป ใบสำคัญรับเงิน , ใบสำคัญจ่ายเงิน
- ลงบัญชีในสมุดรายวันขึ้นต่ำ 5 เล่ม
- บัญชีแยกประเภท และงบทดลอง
- ปิดงบกำไร ขาดทุน และงบดุลบัญชี ของบริษัท
3 ส่วนของบัญชี
- การคำนวณต้นทุนขาย และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
- การบันทึกการรับคืนและส่งคืน สินค้า ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด ค่าขนส่งสินค้า
- การตีราคาสินค้าคงเหลือ และสามารถคำนวณ สินค้าปลายงวดได้
การคำนวณสินค้าคงเหลือ แบบต่อเนือง ( Perpetual Inventory System)
การคำนวนสินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวด (Periodic Inventory System)
- การจัดบัญชีสต๊อกสินค้าตามที่กฎหมายกำหนด คือรายงานสินค้า และวัตถุดิบ และบัญชีพิเศษ สินค้าและวัตถุดิบ
การคำนวณต้นทุนขาย และสินค้าคงเหลือ 4 วิธี
1. วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (First –in, First-out)
2. วิธีเข้าหลัง-ออกก่อน (Last-in, First-out) 
3. วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average)

4. วิธีเฉพาะเจาะจง (Specific) สามารถระบุได้ว่าการขายสินค้าในแต่ละครั้ง เป็นการขายสินค้าที่มาครั้งใด
4. ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม –ปฏิบัติ
- การออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
- การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และออกฉบับใหม่กรณี การออกใบกำกับภาษีผิด
- การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี
- การทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย การฝึกการกรอก ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
5. ส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย –ปฏิบัติ
-ประเภทของกิจการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และอัตราการหักภาษีและการออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย
- นำส่งภาษีให้กรมสรรพากร โดยการออก ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด. 53- การคำนวณ ภาษีเงินได้ตาม ม.40(1) เงินเดือนของพนักงาน เพื่อยื่นเสียภาษีตามแบบ ภงด.90 ภ.ง.ด.91
- ฝึกปฏิบัติปิดงบการเงินด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express โปรแกรมที่เป็นสุดยอดระบบบัญชีไทยในWindow ที่กรมสรรพากรยอมรับ                                                                                                                                                                                        
  
 

 

                                                                                                                                           หลักสูตรบัญชี ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป

                                                                    ฝึกปฏิบัติปิดงบการเงินด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

                                             มีโปรแกรมอย่างลงเครื่องให้นักศึกษาทุกคนฝึกทำ  ฟรี  นำเครื่องคอมโน๊ตบุ๊ค มาด้วยตัวเองนะคะ

                                                                                                                                     

" นำองค์ความรู้ กลับสูมาตุภูมิ "

     บทนำจากผู้บริหาร


เราคือสถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์ ที่จัดฝึกอบรมการเรียนการสอนวิชา บัญชี และคอมพิวเตอร์ อย่างใกล้ชิด กับนักศึกษา

และ work shop ภาคปฎิบัติ ทุกอย่างของ วิชาบัญชีมือ

ฝึกปฎิบัติทุกตัว ตั้งแต่การลงรายวันของธุรกิจบริการ แยกประเภท และ งบดุลบัญชี ตลอดถึงการฝึกปฎิบัติ โดยการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express 

โดยเริ่มตั้งแต่ การลงประวัติ เจ้าหนี้ ลูกหนี้่ และ การลงรายการค้า อย่างละเอียด ฝึกการผูกผังบัญชี การเช่ื่อมโยงเอกสาร  Auto run การ Run Bill อัตโนมัติ

รวมถึงรายละเอียด ของการดูรายงาน งบการเงิน งบกำไรขาดทุน ตลอดถึง รายงาน ต่าง ๆ ของการทำบัญชีทั้งหมด

ท่านจะได้รับองค์ความรู้ สำหรับการทำงานด้านบัญชี อย่างเข้าใจถ่องแท้ สำหรับการฝึกปฎิบัติด้วยตัวเอง และการอธิบายรายละเอียด ของภาษีอากรต่าง ๆ

ใน ประเทศ ตลอดจนถึงการยื่นแบบ ผ่านอินเตอร์เน็ต e-fileing เพื่อเอาไปใช้ในองค์กรของท่านอย่างทำได้จริง ด้วยความเข้าใจในแต่ละขั้นตอน


เชิญร่วมรับการฝึกอบรม จากทางสถาบันของเรา และสอบถามรายละเอียดได้ที่

อ.วิมลภัทร นัทธ์ฤดีกุล    มือถือ     064-978-3955


เราจดทะเบียนการค้า เป็น หจก. เทรนนิ่ง  เสียภาษีถูกต้องและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


 

 
 

 


                                                                                                                  

สำหรับผู้ที่เดินทางมาฝึกอบรมจากต่างจังหวัด เรามีที่พักราคาประหยัดให้ค่ะ

รับเฉพาะสุภาพสตรี ไม่เกิน  5 ท่านนะคะ


รอบแรกเปิดจองอบรมแล้ว ติดต่อ   064-978-3955

หมายเหตุ รอบแรกรับ 20 คนเท่านั้น ครบแล้วปิดรับจองจร้า                                                                                                                                                       

                      

                       

                                                      รับต่อรอบ ไม่เกิน 20ท่าน

                                                                                                                                                                                                           โทรจองด่วน    064-978-3955

                                                                                                                                               

                                      ความสำเร็จจะเป็นของ ผู้ไฝ่รู้ ไฝ่ดี ไฝ่ศึกษา

                                            มีวิชาเหมือนมีทรัพย์ อยู่นับแสน

 


                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                          E-Mail wiacctraining@gmail.com


                                                                         บริหารงานโดย อ.วิมลภัทร นัทธ์ฤดีกุล

                                                                       หจก.วิมลภัทรแอคเค้าน์ติ้งเทรนนิ่งคอร์ส


     

                                                                                                 

                                                                                                                      


                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Side Menu
Side Page
 สถิติวันนี้ 52 คน
 สถิติเมื่อวาน 81 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
887 คน
3494 คน
54428 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06
Side Page

Copyright (c) 2006 by Your Name