Witraining.tht.in
 
รับสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์ ตัวต่อตัวรับรองผล
087-347-3161-092-792-7077
รับสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์ระยะสั้น

My marquee text
รับสอนทำบัญชี และคอมพิวเตอร์ ระยะสั้นตัวตอ่ตัว รับรองผล
บทนำจากผู้บริหาร


เราคือสถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์ ที่จัดฝึกอบรมการเรียนการสอนวิชา บัญชี และคอมพิวเตอร์ อย่างใกล้ชิด กับนักศึกษา คือสอนตัวต่อตัว

ลักษณะการเรียนการสอนของเรา จะรวมกลุ่มย่อยไม่เกิน 5 คน แต่เน้น สอนเดี่ยว ละ work shop ภาคปฎิบัติ ทุกอย่างของ วิชาบัญชีมือ

ฝึกปฎิบติทุกตัว ตั้งแต่การลงรายวันของธุรกิจบริการ แยกประเภท และ งบดุลบัญชี ตลอดถึงการฝึกปฎิบัติ โดยการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express 

โดยเริ่มตั้งแต่ การลงประวัติ เจ้าหนี้ ลูกหนี้่ และ การลงรายการค้า อย่างละเอียด ฝึกการผูกผังบัญชี การ Run ฺBill อัตโนมัติ

รวมถึงรายละเอียด ของการดูงบการเงิน ของการทำบัญชีทั้งหมด

ท่านจะได้รับองค์ความรู้ สำหรับการทำงานด้านบัญชี อย่างเข้าใจถ่องแท้ สำหรับการฝึกปฎิบัติด้วยตัวเอง และการอธิบายรายละเอียด ของภาษีอากรต่าง ๆ

ใน ประเทศ ตลอดจนถึงการยื่นแบบ ผ่านอินเตอร์เน็ต e-fileing เพื่อเอาไปใช้ในองค์กรของท่านอย่างทำได้จริง ด้วยความเข้าใจในแต่ละขั้นตอน


เชิญร่วมรับการฝึกอบรม จากทางสถาบันของเรา และสอบถามรายละเอียดได้ที่

อ.วิมลภัทร นัทธ์ฤดีกุล    มือถือ     087-347-3161  092-792-7077


 


 

E-Mail wiacctraining@gmail.com


บริหารงานโดย อ.วิมลภัทร นัทธ์ฤดีกุล

หจก.วิมลภัทรแอคเค้าท์แอนด์คอมพิวเตอร์เทรนนิ่งคอร์ส   สถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์วิมลภัทร (สมุทรปราการ)รา

การl

รับสอนทำบัญชีระยะสั้นเรียน รู้การตรวจ สอบเอกสาร ภาษีอากร ที่ต้องยื่นต่อสรรพากร วิธีการลงบัญชี

 และหลักการบัญชี บัญชีร้านค้า /บัญชีโรงงาน/ บัญชีบริษัท    

 ปฎิบัติทางบัญชีทั้งหมด จนเสร็จสิ้นการออกงบการเงินจากเอกสารจริง โดยอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ 

ฝึกปิดงบการเงินของกิจการด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express 

ระบบบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรัม

 เนื้อหา หลักสูตร1. ส่วนของบัญชี - หลักการบันทึก บัญชี

- หลักการบันทึกบัญชี ซื้อมา ขายไป และกิจการให้บริการ ได้แก่ ซื้อและขายสินค้าที่มีส่วนลด 

เงินมัดจำใบ ลดหนี้ (รับคืนสินค้า...ส่งคืนสินค้า)
- หลักการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- หลักการบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของเงินพนักงาน, การจ่ายค่าโฆษณา ,

 จ่ายค่าจ้างทำของ,จ่ายค่าเช่า ฯลฯ
- หลักการบันทึกบัญชี จ่ายเงินสดย่อย ,เงินทดรองจ่าย, เงินประกันสังคม
- หลักการบันทึกบัญชี รับชำระหนี้ และ จ่ายชำระหนี้- หลักการบันทึกบัญชีทั่ว ๆ ไป ของกิจการ

2. ส่วนของบัญชี –ปฏิบัติ (ฝึกปิดงบดุลบัญชี ด้วยมือ)

- บันทึกบัญชีในใบสำคัญทั่วไป ใบสำคัญรับเงิน , ใบสำคัญจ่ายเงิน
- ลงบัญชีในสมุดรายวันขึ้นต่ำ 5 เล่ม
- บัญชีแยกประเภท และงบทดลอง
- ปิดงบกำไร ขาดทุน และงบดุลบัญชี ของบริษัท

3 ส่วนของบัญชี

- การคำนวณต้นทุนขาย และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

- การบันทึกการรับคืนและส่งคืน สินค้า ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด ค่าขนส่งสินค้า

- การตีราคาสินค้าคงเหลือ และสามารถคำนวณ สินค้าปลายงวดได้

       การคำนวณสินค้าคงเหลือ แบบต่อเนือง ( Perpetual Inventory  System)

       การคำนวนสินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวด  (Periodic Inventory System)

- การจัดบัญชีสต๊อกสินค้าตามที่กฎหมายกำหนด คือรายงานสินค้า และวัตถุดิบ 

       และบัญชีพิเศษ สินค้าและวัตถุดิบ

       การคำนวณต้นทุนขาย และสินค้าคงเหลือ  4 วิธี

1.  วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน  (First –in, First-out)

2 วิธีเข้าหลัง-ออกก่อน  (Last-in, First-out)     

3 วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  (Weighted  Average)

4 วิธีเฉพาะเจาะจง  (Specific)      สามา


4. ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม –ปฏิบัติ

- การออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
- การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และออกฉบับใหม่กรณี การออกใบกำกับภาษีผิด
- การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี
- การทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย การฝึกการกรอก ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

5. ส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย –ปฏิบัติ

-ประเภทของกิจการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และอัตราการหักภาษีและการออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย
- นำส่งภาษีให้กรมสรรพากร โดยการออก ภ.ง.ด.1,3 , 53

การคำนวณ ภาษีเงินได้ตาม ม.40(1) เงินเดือนของพนักงาน เพื่อยื่นเสียภาษีตามแบบ ภงด.90 ภ.ง.ด.91
- ฝึกปฏิบัติปิดงบการเงินด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 
 Express

 โปรแกรมที่เป็นสุดยอดระบบบัญชีไทยใน Window ที่กรมสรรพากรยอมรับ

**********************************

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในการเรียนทำบัญชีระยะสั้น  วิมลภัทรสมุทรปราการ

1.รู้และเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถนำไปใช้ได้จริง

2.รู้และเข้าใจในการบันทึกบัญชี ซื้อ ขาย รับ จ่าย ในสมุดรายวันทั่วไป

   และผ่านไปยังบัญชีแยกประเภท

3.รู้ และเข้าใจในการจัดทำบัญชีภาษีอากร และการกรอกแบบต่าง ๆและการยื่นแบบตรงตาม  สรรพากรกำหนด ตลอดจนถึงการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต e-fileing

4.รู้และเข้าใจในการปิดงบการเงินอย่างถูกต้องตามหลักมาตราฐานการบัญชี

5.รู้และเข้าใจในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express และสอนการใช้งานจริง

6.ได้ฝึกปฎิบัติทำจริงทุกขึ้นตอนและการเรียนรู้การวางแผน ระบบบัญชีและภาษีอากร

   ในคอร์สการเรียนการสอน ของสำนักงาน

-เน้นการเรียนการสอน โดยให้ปฎิบัติงานจริงและการใช้เอกสารจริงในการบันทึกบัญชี

-เน้นเรียนเดียว หรือกลุ่ม ไม่เกิน 5  คน เรียน 60 ชั่วโมง 15,000.-บาท

-เรียนจบแล้ว เรารับประกันสามารถทำงานได้จริง และให้คำปรึกษาฟรีตลอดการทำงานSimple simple simple Simple simple simple Simple simple simple
 Side Menu

 Side Page
 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
357 คน
357 คน
51291 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06

 Side Page

Copyright (c) 2006 by Your Name designed by Jinsona