Witraining.tht.in
รับสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์ ระยะสั้น 
สถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์วิมลภัทร ชลบุรี
มือถือ 085-509-7491,  092-792-7077
*
My marquee text  


                                                                                                                                            ID LINE : act1965


                                                         เวลาเรียน 9.00-16.00 น. จันทร์-เสาร์ ( 6 วัน 36 ชั่วโมง)     เวลาเรียน 9.00-16.00 น. จันทร์-พฤหัส ( 4 วัน 24 ชั่วโมง)                   สถานที่ฝึกอบรม

พลัมคอนโดแหลมฉบัง หลังห้าง ฮาร์เบอร์มอลล์เราคือสถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์ 

ที่จัดฝึกอบรมการเรียนการสอนวิชา บัญชี 

ลักษณะการเรียนการสอนของเราจะเป็น ทฤษฎี และ เน้นwork shop ภาคปฎิบัติ 

ทุกอย่างของ วิชาบัญชีมือฝึกปฎิบัติทุกตัว ตั้งแต่การลงรายวันของธุรกิจบริการ สมุดรายวันเฉพาะ

ธุรกิจซื้อมาขายไป แยกประเภท และ งบดุลบัญชี 

ตลอดถึงการฝึกปฎิบัติ โดยการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express 

โดยเริ่มตั้งแต่ การลงประวัติ เจ้าหนี้ ลูกหนี้่ เช็ครับ เช็คจ่าย ใบลดหนี้เพิ่มหนี้ สต๊อกสินค้า

และ การลงรายการค้า อย่างละเอียด ฝึกการผูกผังบัญชี การเชื่อมโยงเอกสาร การ Run ฺBill อัตโนมัติ

รวมถึงรายละเอียด ของการดูงบการเงิน ของการทำบัญชีทั้งหมดโดยเริ่มจากง่าย ไปหายาก

ท่านจะได้รับองค์ความรู้ สำหรับการทำงานด้านบัญชี อย่างเข้าใจถ่องแท้ 

สำหรับการฝึกปฎิบัติด้วยตัวเอง และการอธิบายรายละเอียด ของภาษีอากรต่าง ๆ

ใน ประเทศ ที่ Update เป็นปัจจุบัน ตลอดจนถึงการยื่นแบบ ผ่านอินเตอร์เน็ต e-fileing 

เพื่อเอาไปใช้ในองค์กรของท่านอย่างทำได้จริง  ด้วยความเข้าใจในแต่ละขั้นตอน


เชิญร่วมรับการฝึกอบรม จากทางสถาบันของเรา และสอบถามรายละเอียดได้ที่ 


    

          อาจารย์  จันทร์จิรา       085-509-7491 
          อาจารย์  วิมลภัทร            092-792-7077

    อัตราค่าอบรม คอร์สละ 15,000.- 40 ชั่วโมง 6 วัน
                                                                                          

เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะนำเสนอสิ่งดี ดี ให้แก่ผู้สนใจวิชาบัญชีสำหรับการทำงานทุกท่าน

รับสอนทำบัญชีระยะสั้น  50 ชั่วโมง 10 วัน

สถาบันสอนทำบัญชีระยะสั้นวิมลภัทร ( สาขาชลบุรี )

 สถาบันสอนทำบัญชีระยะสั้นวิมลภัทร สาขาชลบุรี 

เรียน รู้การตรวจ สอบเอกสาร ภาษีอากร ที่ต้องยื่นต่อสรรพากร 
วิธีการลงบัญชี และหลักการบัญชี บัญชีร้านค้า /บัญชีโรงงาน/ บัญชีบริษัท ปฎิบัติทางบัญชีทั้งหมด
 จนเสร็จสิ้นการออกงบการเงินจากเอกสารจริง โดยอาจารย์ ที่มีประสบการณ์
 ฝึกปิดงบการเงินของกิจการด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป  Express ระบบบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ

เนื้อหา หลักสูตร

1ส่วนของบัญชี - หลักการบันทึก บัญชี
หลักการบันทึกบัญชี ซื้อมา ขายไป และกิจการให้บริการ 

ได้แก่ ซื้อและขายสินค้าที่มีส่วนลด เงินมัดจำใบ ลดหนี้ (รับคืนสินค้า...ส่งคืนสินค้า)
หลักการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หลักการบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของเงินพนักงานการจ่ายค่าโฆษณา จ่ายค่าจ้างทำของ,จ่ายค่าเช่า ฯลฯ
หลักการบันทึกบัญชี จ่ายเงินสดย่อย ,เงินทดรองจ่ายเงินประกันสังคม
หลักการบันทึกบัญชี รับชำระหนี้ และ จ่ายชำระหนี้- หลักการบันทึกบัญชีทั่ว ๆ ไป ของกิจการ

2ส่วนของบัญชี –ปฏิบัติ (ฝึกปิดงบดุลบัญชี ด้วยมือ)

บันทึกบัญชีในใบสำคัญทั่วไป ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญจ่ายเงิน
ลงบัญชีในสมุดรายวันขึ้นต่ำ เล่ม
บัญชีแยกประเภท และงบทดลอง
ปิดงบกำไร ขาดทุน และงบดุลบัญชี  ของบริษัท

3ส่วนของบัญชี- การจัดบัญชีสต๊อกสินค้าตามที่กฎหมายกำหนด 

คือรายงานสินค้า และวัตถุดิบ และบัญชีพิเศษ สินค้าและวัตถุดิบ

4ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม –ปฏิบัติ

การออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และออกฉบับใหม่กรณี การออกใบกำกับภาษีผิด
การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี
การทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย การฝึกการกรอก ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

5ส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย –ปฏิบัติ

-ประเภทของกิจการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และอัตราการหักภาษีและการออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย
นำส่งภาษีให้กรมสรรพากร โดยการออก ภ.ง.ด.ภ.ง.ด. 53-

 การคำนวณ ภาษีเงินได้ตาม ม.40(1) เงินเดือนของพนักงาน เพื่อยื่นเสียภาษีตามแบบ ภงด.90 ภ.ง.ด.91
ฝึกปฏิบัติปิดงบการเงินด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 Express โปรแกรมที่เป็นสุดยอดระบบบัญชีไทยใน Window ที่กรมสรรพากรยอมรับ

*************************

สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ,นักศึกษา,และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในการทำบัญชี 
ฝึกทดลองทำบัญชี จากเอกสารจริงทุกขั้นตอน เรียนรู้การทำรายงานสต๊อก การคิดสินค้าคลัง
การปิดงบการเงิน ด้วยมือและการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ,นักศึกษา,และผู้สนใจทั่วไป

รับสอนทำบัญชีระยะสั้นรับสอนทำบัญชีระยะสั้นเรียน รู้การตรวจ สอบเอกสาร ภาษีอากร ที่ต้องยื่นต่อสรรพากร 

วิธีการลงบัญชี และหลักการบัญชี บัญชีร้านค้า /บัญชีโรงงาน/ บัญชีบริษัท
 ปฏิบัติทางบัญชีทั้งหมด จนเสร็จสิ้นการออกงบการเงินจากเอกสารจริง 
โดยอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ ฝึกปิดงบการเงินของกิจการด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ระบบบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ


รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรวิชาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express เนื้อหาละเอียด (กระชับ และเข้าใจลึกซึ้ง)
วันที่ 1 ( เวลา 9.00 – 12.00 น. )
1. การเข้าโปรแกรม Express เพื่อเริ่มการวางระบบโปรแกรม ( Set Up )
1. 1.1. กำหนดบริษัทใหม่
2. 1.2. การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่
3. 1.3. การกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ
4. 1.4. การกำหนดตารางข้อมูล
5. 1.5. กำหนดรอบบัญชี
6. 1.6. ผังบัญชี
7. 1.7. การเชื่อมต่อบัญชี
8. 1.8. กำหนดเลขที่เอกสาร
9. 1.9. กำหนดรายละเอียดพนักงานขาย
วันที่ 1 ( เวลา 13.00 – 16.00 น.)
1. กำหนดรายละเอียดลูกค้า
1. 1.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบขายและลูกหนี้/เรื่องทั่วไป
2. 1.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบขายและลูกหนี้/วิธีรับชำระหนี้
3. 1.3 กำหนดรายละเอียดลูกค้า
2. กำหนดรายละเอียดผู้จำหน่าย
1. 2.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบซื้อ และเจ้าหนี้ / เรื่องทั่วไป
2. 2.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบซื้อและเจ้าหนี้ /วิธีการจ่ายชำระหนี้
3. 2.3 กำหนดรายละเอียดผู้จำหน่าย
3. กำหนดรายละเอียดสินค้า
1. 3.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบสินค้า / เรื่องทั่วไป
2. 3.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบสินค้า /กลุ่มบัญชีสินค้า
3. 3.3 กำหนดรายละเอียดสินค้า
4. 3.4 รายละเอียดสินค้าบริการ
5. 3.5 รายละเอียดสินค้าชุด
4. กำหนดรายละเอียดธนาคารเงินฝาก
5. การบันทึกยอดยกมา
1. 5.1 บันทึกยอดลูกหนี้คงค้าง
2. 5.2 บันทึกยอดเจ้าหนี้คงค้าง
3. 5.3 บันทึกยอดสินค้า/วัตถุดิบคงเหลือ
4. 5.4 บันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา
5. 5.5 บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา
6. 5.6 บันทึกยอดบัญชียกมา
7. ดูรายงาน ภงด. 53 (เมนูรายงาน 6.2.1 พิมพ์ ภงด. ประจำงวด)
8. ขายเงินเชื่อ (เมนูขาย / 4. ขายเงินเชื่อ)
9. ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 4. ลดหนี้/รับคืนสินค้า)
10. รับชำระหนี้ (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 5. รับชำระหนี้)
11. ขายเงินเชื่อ กรณีรับค่าบริการ (เมนูขาย / 4. ขายเงินเชื่อ)
12. รับชำระหนี้ กรณีรับค่าบริการ (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 5. รับชำระหนี้)
13. ทะเบียนเช็ครับ (เมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 3. ทะเบียนเช็ครับ)
14. ทะเบียนเช็คจ่าย (เมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 5. ทะเบียนเช็คจ่าย)
วันที่ 2 ( เวลา 13.00 – 16.00 น. )
1. การลงประจำวันสมุดรายวัน (เมนูบัญชี 1.ลงประจำวัน / 1.รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชี / สมุดรายวันจ่าย)
2. การผ่านรายการไปยังแยกประเภท สำหรับ เวอร์ชั่น 5.5
3. การดูงบการเงิน (เมนูรายงานบัญชี / 9. งบการเงิน)
4. การบันทึกเมนูสินค้า 1. รายการประจำวันสินค้า
5. การบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน (เมนูบัญชี / B.สินทรัพย์ถาวร)
6. การจัดเรียงข้อมูล และการคำนวณยอดต่างๆ
7. การสำรองข้อมูล (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 1.สำรองข้อมูล)
8. การทดสอบแผ่นข้อมูลสำรอง (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 2.ทดสอบแผ่นข้อมูลสำรอง)
9. การนำข้อมูลสำรองมาใช้ (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 3.นำข้อมูลสำรองมาใช้)
10. การตรวจสอบรายละเอียดของแผ่น (เมนูอื่นๆ / 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 5.ตรวจสอบรายละเอียดของแผ่น)
11. การปิดประมวลผลสิ้นปี (เมนูอื่นๆ / 4. การปิดประมวลผลสิ้นปี)
10. รับชำระหนี้ (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 5. รับชำระหนี้)
11. ขายเงินเชื่อ กรณีรับค่าบริการ (เมนูขาย / 4. ขายเงินเชื่อ)
12. รับชำระหนี้ กรณีรับค่าบริการ (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 5. รับชำระหนี้)
13. ทะเบียนเช็ครับ (เมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 3. ทะเบียนเช็ครับ)
14. ทะเบียนเช็คจ่าย (เมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 5. ทะเบียนเช็คจ่าย)
วันที่ 2 ( เวลา 13.00 – 17.00 น. )
1. การลงประจำวันสมุดรายวัน (เมนูบัญชี 1.ลงประจำวัน / 1.รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชี / สมุดรายวันจ่าย)
2. การผ่านรายการไปยังแยกประเภท สำหรับ เวอร์ชั่น 5.5
3. การดูงบการเงิน (เมนูรายงานบัญชี / 9. งบการเงิน)
4. การบันทึกเมนูสินค้า 1. รายการประจำวันสินค้า
5. การบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน (เมนูบัญชี / B.สินทรัพย์ถาวร)
6. การจัดเรียงข้อมูล และการคำนวณยอดต่างๆ
7. การสำรองข้อมูล (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 1.สำรองข้อมูล)
8. การทดสอบแผ่นข้อมูลสำรอง (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 2.ทดสอบแผ่นข้อมูลสำรอง)
9. การนำข้อมูลสำรองมาใช้ (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 3.นำข้อมูลสำรองมาใช้)
10. การตรวจสอบรายละเอียดของแผ่น (เมนูอื่นๆ / 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 5.ตรวจสอบรายละเอียดของแผ่น)
11. การปิดประมวลผลสิ้นปี (เมนูอื่นๆ / 4. การปิดประมวลผลสิ้นปี)
งานอบรมบัญชีและคอมพิวเตอร์ สถาบันวิมลภัทร สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ
 

เราคือสถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์ 

ที่จัดฝึกอบรมการเรียนการสอนวิชา บัญชี 

ลักษณะการเรียนการสอนของเราจะเป็น ทฤษฎี และ เน้นwork shop ภาคปฎิบัติ 

ทุกอย่างของ วิชาบัญชีมือฝึกปฎิบัติทุกตัว ตั้งแต่การลงรายวันของธุรกิจบริการ สมุดรายวันเฉพาะ

ธุรกิจซื้อมาขายไป แยกประเภท และ งบดุลบัญชี 

ตลอดถึงการฝึกปฎิบัติ โดยการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express 

โดยเริ่มตั้งแต่ การลงประวัติ เจ้าหนี้ ลูกหนี้่ เช็ครับ เช็คจ่าย ใบลดหนี้เพิ่มหนี้ สต๊อกสินค้า

และ การลงรายการค้า อย่างละเอียด ฝึกการผูกผังบัญชี การเชื่อมโยงเอกสาร การ Run ฺBill อัตโนมัติ

รวมถึงรายละเอียด ของการดูงบการเงิน ของการทำบัญชีทั้งหมดโดยเริ่มจากง่าย ไปหายาก

ท่านจะได้รับองค์ความรู้ สำหรับการทำงานด้านบัญชี อย่างเข้าใจถ่องแท้ 

สำหรับการฝึกปฎิบัติด้วยตัวเอง และการอธิบายรายละเอียด ของภาษีอากรต่าง ๆ

ใน ประเทศ ที่ Update เป็นปัจจุบัน ตลอดจนถึงการยื่นแบบ ผ่านอินเตอร์เน็ต e-fileing 

เพื่อเอาไปใช้ในองค์กรของท่านอย่างทำได้จริง  ด้วยความเข้าใจในแต่ละขั้นตอน


เชิญร่วมรับการฝึกอบรม จากทางสถาบันของเรา และสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

  อาจารย์  เกวลิน       085-509-7491 
  อาจารย์  วิมลภัทร     087-347-3161


 


 

 


                                                                                                                                                                                      

  
 

 

                                                                                                                                           หลักสูตรบัญชี ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป

                                                                    ฝึกปฏิบัติปิดงบการเงินด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

                                             มีโปรแกรมอย่างลงเครื่องให้นักศึกษาทุกคนฝึกทำ  ฟรี  นำเครื่องคอมโน๊ตบุ๊ค มาด้วยตัวเองนะคะ

                                                                                                                                     


เราคือสถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์ ที่จัดฝึกอบรมการเรียนการสอนวิชา บัญชี และคอมพิวเตอร์ อย่างใกล้ชิด กับนักศึกษา

และ work shop ภาคปฎิบัติ ทุกอย่างของ วิชาบัญชีมือ

ฝึกปฎิบัติทุกตัว ตั้งแต่การลงรายวันของธุรกิจบริการ แยกประเภท และ งบดุลบัญชี ตลอดถึงการฝึกปฎิบัติ โดยการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express 

โดยเริ่มตั้งแต่ การลงประวัติ เจ้าหนี้ ลูกหนี้่ และ การลงรายการค้า อย่างละเอียด ฝึกการผูกผังบัญชี การเช่ื่อมโยงเอกสาร  Auto run การ Run Bill อัตโนมัติ

รวมถึงรายละเอียด ของการดูรายงาน งบการเงิน งบกำไรขาดทุน ตลอดถึง รายงาน ต่าง ๆ ของการทำบัญชีทั้งหมด

ท่านจะได้รับองค์ความรู้ สำหรับการทำงานด้านบัญชี อย่างเข้าใจถ่องแท้ สำหรับการฝึกปฎิบัติด้วยตัวเอง และการอธิบายรายละเอียด ของภาษีอากรต่าง ๆ

ใน ประเทศ ตลอดจนถึงการยื่นแบบ ผ่านอินเตอร์เน็ต e-fileing เพื่อเอาไปใช้ในองค์กรของท่านอย่างทำได้จริง ด้วยความเข้าใจในแต่ละขั้นตอน


เชิญร่วมรับการฝึกอบรม จากทางสถาบันของเรา และสอบถามรายละเอียดได้ที่

อ.วิมลภัทร นัทธ์ฤดีกุล    มือถือ     0873473161


เราจดทะเบียนการค้า เป็น หจก. เทรนนิ่ง  เสียภาษีถูกต้องและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


 

 
 

 

 

 


                                                                                                                  

                                                                                                                                                       

                      

                       

                                                    

                                                                                                                                               

                                      ความสำเร็จจะเป็นของ ผู้ไฝ่รู้ ไฝ่ดี ไฝ่ศึกษา

                                            มีวิชาเหมือนมีทรัพย์ อยู่นับแสน

 


                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                          E-Mail wiacctraining@gmail.com


                                                                         บริหารงานโดย อ.วิมลภัทร นัทธ์ฤดีกุล

                                                           หจก.วิมลภัทรแอคเค้าท์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ เทรนนิ่งคอร์ส

                                                                                    0113559004852


     

                                                                                                 

                                                                                                                     


                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Main Menu
Side Menu
 สถิติวันนี้ 2 คน
 สถิติเมื่อวาน 18 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
180 คน
3734 คน
65689 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06

Copyright (c) 2006 by Your Name
Design by Metamorphosis Design