วิมลภัทรการบัญชี (สมุทรปราการ)
        รับสอนทำบัญชีระยะสั้น ,คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
www.witraining.tht.in    
โทร 087-347-3161

My marquee text

  รับสอนทำบัญชีระยะสั้น 087-347-3161

สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ,นักศึกษา,และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในการทำบัญชี  ฝึกทดลองทำบัญชี จากเอกสารจริงทุกขั้นตอน เรียนรู้การทำรายงานสต๊อก การคิดสินค้าคลัง การปิดงบการเงิน ด้วยมือและการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป  Express 

**** รับสอนบัญชี,คอมพิวเตอร์ ตัวต่อตัวรับรองผล 087-347-3161 

ID LINE :accwi

 

E-Mail wiacctraining@gmail.com


 

 

อัตราค่าอบรมบัญชี 40 ชั่วโมง 10 วัน      คอร์สละ  12,000.-บาท

 คอมพิวเตอร์ 20ชั่วโมง 5 วัน                  คอร์สละ    4,000.-  บาท


นเพืขขหง ข  


 

รับสอนทำบัญชีระยะสั้น

                สถาบันสอนทำบัญชีระยะสั้นวิมลภัทรสมุทรปราการราการl6-l;ylfbN

รับสอนทำบัญชีระยะสั้นเรียน รู้การตรวจ สอบเอกสาร ภาษีอากร ที่ต้องยื่นต่อสรรพากร วิธีการลงบัญชี และหลักการบัญชี บัญชีร้านค้า /บัญชีโรงงาน/ บัญชีบริษัท      ปฎิบัติทางบัญชีทั้งหมด จนเสร็จสิ้นการออกงบการเงินจากเอกสารจริง โดยอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ ฝึกปิดงบการเงินของกิจการด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ระบบบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับxxml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = "o" />xml:namespace prefix = "o" />xml:namespace prefix = "o" />xml:namespace prefix = "o" />xml:namespace prefix = "o" />xml:namespace prefix = "o" />xml:namespace prefix = "o" />xml:namespace prefix = "o" />

เนื้อหา หลักสูตร

1. ส่วนของบัญชี - หลักการบันทึก บัญชี
- หลักการบันทึกบัญชี ซื้อมา ขายไป และกิจการให้บริการ ได้แก่ ซื้อและขายสินค้าที่มีส่วนลด เงินมัดจำใบ ลดหนี้ (รับคืนสินค้า...ส่งคืนสินค้า)
- หลักการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หลักการบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของเงินพนักงาน, การจ่ายค่าโฆษณา , จ่ายค่าจ้างทำของ,จ่ายค่าเช่า ฯลฯ
- หลักการบันทึกบัญชี จ่ายเงินสดย่อย ,เงินทดรองจ่าย, เงินประกันสังคม
- หลักการบันทึกบัญชี รับชำระหนี้ และ จ่ายชำระหนี้- หลักการบันทึกบัญชีทั่ว ๆ ไป ของกิจการ

2. ส่วนของบัญชี –ปฏิบัติ (ฝึกปิดงบดุลบัญชี ด้วยมือ)

- บันทึกบัญชีในใบสำคัญทั่วไป ใบสำคัญรับเงิน , ใบสำคัญจ่ายเงิน
- ลงบัญชีในสมุดรายวันขึ้นต่ำ 5 เล่ม
- บัญชีแยกประเภท และงบทดลอง
- ปิดงบกำไร ขาดทุน และงบดุลบัญชี ของบริษัท

3 ส่วนของบัญชี

- การคำนวณต้นทุนขาย และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

- การบันทึกการรับคืนและส่งคืน สินค้า ส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด ค่าขนส่งสินค้า

- การตีราคาสินค้าคงเหลือ และสามารถคำนวณ สินค้าปลายงวดได้

       การคำนวณสินค้าคงเหลือ แบบต่อเนือง ( Perpetual Inventory  System)

       การคำนวนสินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวด  (Periodic Inventory System)

- การจัดบัญชีสต๊อกสินค้าตามที่กฎหมายกำหนด คือรายงานสินค้า และวัตถุดิบ และบัญชีพิเศษ สินค้าและวัตถุดิบ

       การคำนวณต้นทุนขาย และสินค้าคงเหลือ  4 วิธี

1.       วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน  (First –in, First-out)

2.  วิธีเข้าหลัง-ออกก่อน  (Last-in, First-out)     

3.  วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  (Weighted  Average)

4.  วิธีเฉพาะเจาะจง  (Specific)      สามารถระบุได้ว่าการขายสินค้าในแต่ละครั้ง  เป็นการขายสินค้าที่มาครั้งใด

4. ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม –ปฏิบัติ

- การออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
- การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และออกฉบับใหม่กรณี การออกใบกำกับภาษีผิด
- การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี
- การทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย การฝึกการกรอก ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

5. ส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย –ปฏิบัติ

-ประเภทของกิจการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และอัตราการหักภาษีและการออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย
- นำส่งภาษีให้กรมสรรพากร โดยการออก ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด. 53- การคำนวณ ภาษีเงินได้ตาม ม.40(1) เงินเดือนของพนักงาน เพื่อยื่นเสียภาษีตามแบบ ภงด.90 ภ.ง.ด.91
- ฝึกปฏิบัติปิดงบการเงินด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 Express โปรแกรมที่เป็นสุดยอดระบบบัญชีไทยใน Window ที่กรมสรรพากรยอมรับ

*************************

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน เรียน ตามตารางเรียน เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงค่ะ

 


               ตารางเรียนบัญชีระยะสั้น

         40 ชั่วโมง 12,000.- บาท     โทร .087-347-3161 

  เวลาเรียน

       ระยะเวลาจันทร์

10:00-12:00

13:00-15:00

  กลุ่ม 1

     40 ชม/10 วันอังคาร

10:00-12:00

13:00-15:00

  กลุ่ม 1

     40 ชม/10 วันพุธ

10:00-12:00

13:00-15:00

  กลุ่ม 2

     40 ชม/10 วันพฤหัส

10:00-12:00

13:00-15:00

  กลุ่ม 2

     40 ชม/10 วัน  ศุกร์


  หยุด 1 วัน

 

    เสาร์

10:00-12:00

13:00-15:00

  กลุ่ม 3

เฉพาะเสาร์

      3 เดือนอาทิตย์

10:00-12:00

13:00-15:00

  กลุ่ม 4

เฉพาะอาทิตย์

      3 เดือน


 


กรุณาดูแผนที่ ด้านล่าง หรือ  โทรติดต่อ   เพื่อสอบถามเส้นทาง 087-347-3161

หมายเหตุ

- เรียนเต็มวัน 4 ชั่วโมง ใช้เวลาเรียน  10  วัน จบ เรียน ครึ่่งวัน  2  ชั่วโมง ใช้เวลาเรียน  20  วัน ค่ะ

- ทางสถาบัน ได้ให้ความยึดหยุ่นกับนักศึกษาทุกท่าน โดยไม่ได้ให้เร่งจบ

- สำหรับนักศึกษาที่ปิดงบยังไม่ได้อาจจะเกิน 10 วัน ไปแต่ก็ไม่ได้มีการเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มค่ะ


 


เพิ่ม ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้องานบัญชี

เท่ากับ เพิ่มศักยะภาพการทำงาน ให้กับตัวคุณเอง 

   

          

คุณ เข้าใจได้ แม้ไม่จบบัญชี  

หากมั่นฝึกฝน พัฒนาตัวเอง  คุณก็ทำได้....

********************

แผนที่ สถาบันสอนทำบัญชีระยะสั้นวิมลภัทร สมุทรปราการแผนที่ สถาบันสอนทำบัญชีระยะสั้นวิมลภัทร สมุทรปราการ


หจก.วิมลภัทรแอคเค้าน์ติ้งเทรนนิ่งคอร์ส


ห้างอิมพีเรียลสำโรง
สถานีรถไฟฟ้า แบริ่ง

ถนนสุขุมวิท 

เซเว่น


  สะพานลอย


ถนน เทพารักษ์ ทางไป หนามแดง บางพลี บางบ่อ
รพจุฬาเวช
 


ศรีสวัสดิ์
     

ศูนย์ อีซูซุ
อาคารสายลมคอนโด


ที่ตั้ง สถาบันสอนทำบัญชี


เลขที่ 34/55 กรุณาโทรติดต่อ   เพื่อสอบถามเส้นทาง 087-347-3161


 

 Side Menu
Side Page
 สถิติวันนี้ 13 คน
 สถิติเมื่อวาน 33 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
601 คน
6690 คน
39296 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06
Side Page

Copyright (c) 2006 by Your Name